සොෆාර්මා Tribestan
සොෆාර්මා Tribestan

විකිණීමට ඇත

මෙම වසම් නාමය (හෝ අන්තර්ගතය සහිත වෙබ් අඩවිය) එහි හිමිකරු විසින් විකිණීමට ඇත.

ඔබ ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දීමනාවක් දින 7ක් සඳහා බැඳී පවතී.

ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම් අප හා සම්බන්ධ වන්න.

පිරිනැමීමක් කරන්න

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
Sopharma Tribestan - 3-පැක් (3 x 60 ටැබ්ලට්) - වට්ටම් මිල
විකිණීමට!

Sopharma Tribestan - 3-පැක් (3 x 60 ටැබ්ලට්) - වට්ටම් මිල

67,77 කි

SKU: 3800010643115-3 වර්ගය:

අමතර තොරතුරු

නිෂ්පාදක

සොෆාර්මා

වෙළඳ නාමය

සොෆාර්මා Tribestan

ප්රමාණය

3 x 60 tablets

EAN

3800010643115

Sopharma Tribestan is the number 1 product for regaining sexual power!

Description

 • A natural product based on original technology that stimulates the functions of the sexual system.
 • Contains dry extract of the Bulgarian herb Tribulus terrestris.
 • General tonic action during physical and mental stress.
 • Increases libido, strength and duration of erection.
 • Applies to:
 • sexual disturbances in men-low libido, erection problems
 • බෙලහීනත්වය
 • infertility based on oligozoospermia (low number of sperm)
 • infertility after varicocele surgery
 • climacteric and post-castration syndrome in women
 • සංසර්ගයේ කාලසීමාව දිගු කරයි.
 • Food supplement.

Impotence is a broad term for the weakening of male sexuality - 152 million men worldwide suffer, and studies show that in 2025 their number will already be 350 million. It is a disorder of sexual function in men, in which the erection weakens to such an extent that sexual intercourse becomes impossible. Every man has had a similar situation at least once in his life and this is normal (the reason can be a number of factors) but when it starts to happen often, then it is already a problem called impotence. It occurs in men after 45-50 years of age, but it also occurs frequently in younger men. The best thing is that now there are wonderful natural preparations that increase sexual potency and support sexual function.

Sopharma Tribestan is the number 1 product with general toning action , stimulating the functions of the sexual system and improving the work of the prostate. It is also an effective means of treating various problems - sterility in men and women, impotence and reduced libido, climacteric and post-castration syndrome in women, improves lipid metabolism. Sopharma Tribestan is a completely natural product based on the exceptional effect of the well-known Bulgarian herb Tribulus Terrestris. Since ancient times Tribulus Terrestris is used to treat urinary infections, as a diuretic, and since the 80s, it has been intensively used to improve potency and fertility, for climacteric manifestations in women, to build muscle mass. The impact of Tribulus Terrestris on some functions of the reproductive system is incredible. Under its influence, follicle-stimulating hormone and estradiol increase in women, and luteinizing hormone and testosterone in men, which explains the positive effect on libido and physical exercise. Sopharma Tribestan also  has a positive effect on infertility - it increases the number and percentage of motile spermatozoa. Sopharma Tribestan increases sexual desire and frequency of intercourse with good erections as early as the 10th day of treatment. Libido and erections improve, even in patients with diabetes. In women, Sopharma Tribestan relieves the symptoms associated with menopause - hot flashes, the libido increases and the psycho-emotional state improves.

In conclusion, we can say that with Sopharma Tribestan every man will be confident in himself again!

Method of administration

As a tonic - 1-2 tablets, 3 times a day during meals.

For the treatment of sexual disorders in men, the dosage and duration of treatment is determined by the nature and severity of the condition, with the standard dosage regimen being 1-2 tablets, 3 times a day. The duration of treatment should not be less than 90 days.

In women, the treatment is also individual and depends on the severity of the disease. Usually, the dose is 1-2 tablets 3 times a day.

In case of postmenstrual and climacteric syndrome, the treatment lasts 60-90 days. After achieving improvement, the dose is reduced to 2 tablets daily for 50-60 days (maintenance dose).

For dyslipoproteinemia, Sopharma Tribestan is administered 2 tablets 3 times a day.

The duration of treatment should be no less than 3 months. Sopharma Tribestan can be prescribed in a dose of 3 times a day for one tablet without interruption for up to one year.

Content in 1 Sopharma Tribestan film-coated tablet

250 mg dry extract of Bulgarian Tribulus terrestris L. (furostanol saponins).

Do not use Sopharma Tribestan in case of

 • Hypersensitivity to the active substance or any of the auxiliary ingredients;
 • Severe cardiovascular and kidney diseases;
 • Adenoma of the prostate;
 • Children under the age of 16;
 • Pregnancy and breastfeeding.

අමතර තොරතුරු

නිෂ්පාදක

සොෆාර්මා

වෙළඳ නාමය

සොෆාර්මා Tribestan

ප්රමාණය

3 x 60 tablets

EAN

3800010643115

Sopharma Tribestan - 3-පැක් (3 x 60 ටැබ්ලට්) - වට්ටම් මිල

67,77 කි

si_LKසිංහල